pravidla

Pravidla: zúčastnit se mohou pouze fyzické osoby, které v den ankety dovršily 18let věku a doručovací adresu mají v České republice. Pro účast v soutěži stačí vyplnit rodné jméno, datum narození a e-mailovou adresu. V případě výhry a její předání si vyhrazujeme právo ověření soutěžícího.

K čemu slouží údaje ankety: údaje z této ankety slouží k analýze potřeb zákazníků a vytvoření lepší nabídky na trhu.

Anketa probíhá od 1.7.2024 – 30.9.2024

Vyhlášení výsledků proběhne 30.10.2024. Výherci budou oznámení e-mailem.

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ ANKETY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla soutěže SledujAkce.cz (dále jen „Pravidla“)

SOUTĚŽNI ANKETA

 1. Soutěžní anketa se pro účely těchto Pravidel rozumí anketa s názvem „Anketa Vyplňte anketu a vyhrajte 500 Kč“, která je organizovaná agenturou CZ Media Trade, Ostrava (dále jen „Soutěž“).
 2. Soutěž trvá v období 1.7.2024-30.9.2024 a losuje se o poukaz na nákup u našich partnerů dle vlastního výběru v  hodnotě 500 Kč a 300 Kč, a poukaz na jídlo dle vlastního výběru v hodnotě 200 Kč.
 3. Vyhodnocení a vyhlášení bude probíhat 20.10.2024.

PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která splňuje veškeré následující podmínky (dále jen „Soutěžící“):
  1. nejpozději v den zapojení se do Soutěže dosáhla věku 18 let
  2. má doručovací adresu na území České republiky;
  3. není ke dni svého zapojení se do Soutěže způsobem dle těchto Pravidel v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo osobou těmto osobám blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
 2. Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:
  1. jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele či třetí osoby a/nebo porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob; a/nebo
  2. jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy a/nebo porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla.
   Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
  3. Při podezření na duplikaci ankety, použití více účtů na jednu anketu, manipulace s anketou, bude soutěžící vyřazen ze hry.

ÚČAST V SOUTĚŽNÍ ANKETĚ

 1. Jak se zapojit?
  1. Stačí vyplnit anketu včetně pravdivých informací o vaší osobě (jméno a příjmení, e-mail, rok narození).
 2. Výsledky soutěžní ankety budou zveřejněny na internetových stránkách FIRMYOPAVA.cz a v informačních mailech (tzv. newsletterech), které Pořadatel zasílá právě kvůli zveřejnění informací výherců, a to ve formátu:
  1. jméno a příjmení:
   1. např. Marek Sivan
  2. anonymizovaná e-mailová adresa, kde bude z části před zavináčem „@“ začerněna všechna písmena, kromě prvního a posledního:
   1. např. m*************n@gmail.com
  3. Svým zapojením do Soutěžní ankety Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel, bezvýhradně souhlasí s jejich zněním, podrobuje se jim a zavazuje se je respektovat.

VÝHRA A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

 1. Výherce Soutěže bude určen na základě slosování aplikací určenou Pořadatelem.
 2. Pořadatel výherce Soutěže vyhlásí dle podmínek těchto Pravidel ukončení soutěžního období.
 3. Výsledky Soutěže budou zveřejněny na webové adrese www.firmyopava.cz a zaslány do e-mailové databáze s informací o zveřejnění výherců ve formátu:
  1. jméno a příjmení
   1. napřMarek Sivan
  2. anonymizovaná e-mailová adresa, kde bude z části před zavináčem „@“ začerněna všechna písmena, kromě prvního a posledního
   1. např. m*************n@gmail.com
  3. Výherce bude kontaktován rovněž prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané do e-mailové adresy uvedené při registraci do soutěže.
  4. Výherci bude zaslána výhra na uvedenou soutěžní e-mailovou adresu s platností 6 měsíců. Pokud Výherce nevyužije Výhru pořadatele, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
  5. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích nebo jiných hodnotách. Soutěžící ani výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele.
  6. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěžní anketu kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit tato Pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže.
 2. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím případném zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.
 3. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry poskytnuté třetí stranou. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce uvedeného případně v záručních podmínkách.
 4. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže.
 5. O případných námitkách či reklamacích podaných Soutěžícími v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel. Námitky či reklamace jsou Soutěžící oprávněni zaslat na e-mail Pořadatele, a to nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne zveřejnění výherců Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka či reklamace Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám či reklamacím se nepřihlíží. Pořadatel rozhodne o námitce či reklamaci do deseti (10) dnů od jejího doručení Pořadateli a informuje Soutěžící o svém rozhodnutí stejným způsobem, jakým obdržel námitku či reklamaci. Rozhodnutí Pořadatele o námitce či reklamaci je konečné.
 6. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili a jejich účast:
  1. neodpovídá stanoveným požadavkům;
  2. je jinak v rozporu s těmito Pravidly.
 7. V případě, že se Soutěže zúčastní osoba, která nesplní veškeré požadavky na Soutěžícího anebo se Soutěžící zúčastní Soutěže s Návrhem, který je Pořadatel oprávněn ze Soutěže vyřadit, a v Soutěži vyhraje, resp. splní podmínky pro získání výhry v souladu s těmito Pravidly, výhra jí/jemu nebude přiznána ani odevzdána, a to bez jakékoliv náhrady takové osobě. V takovém případě platí, že výhru získává další Soutěžící vylosovaný v Soutěži, který vždy splňuje veškeré podmínky stanovené těmito Pravidly a jehož Návrh je plně v souladu s těmito Pravidly. Případně se postup určení výherce opakuje až do doby určení výherce, který splňuje a současně jehož Návrh veškeré podmínky dle těchto Pravidel.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel uvede jeho jméno při losování na video záznam, nebo písemně ve formátu:
  • jméno a příjmení:
   1. napřMarek Sivan
  • anonymizovaná e-mailová adresa, kde bude z části před zavináčem „@“ začerněna všechna písmena, kromě prvního a posledního:
   1. např. m*************n@gmail.com
 1. Zveřejnění proběhne na internetových stránkách Pořadatele SledujAkce.cz, na sociálních sítích značky SledujAkce.cz(konkrétně na síti Facebook) a v informačních mailech (tzv. newsletterech), které Pořadatel zasílá. Tyto identifikátory budou zveřejněny právě kvůli informování o výhře, kterou Soutěžící získal tímto transparentním způsobem.
 2. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do Soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v Soutěži nezbytné.
 3. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace a vyhodnocení Soutěže, předání výher výhercům, a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.
 4. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno a příjmení Soutěžících, sdělenou doručovací adresu či emailovou adresu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Účastník loterie nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění ani převést na jinou osobu. 
 2. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že Soutěž je plně organizována Pořadatelem a Pořadateli rovněž poskytuje veškeré informace poskytnuté v souvislostí s účastí v Soutěži.
 3. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 Občanského zákoníku právně vymahatelná.
 4. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky, a to v maximálním možném rozsahu bez aplikace kolizních norem či mezinárodních smluv, na jejichž základě by se mělo aplikovat, byť zčásti, jiné právo nežli právo České republiky. K rozhodování a řešení sporů souvisejících s touto Soutěží a s účastí Soutěžících a jiných osob v Soutěži jsou v maximálním možném rozsahu příslušné výlučně obecné soudy České republiky, které budou spory rozhodovat podle hmotného a procesního práva České republiky.

Dne: 1.4.2024